09:00 - 17:30

+31 75 615 03 84

 

Geschillenregeling

HOE GAAT ESEN ADVOCATUUR OM MET GESCHILLEN?


Ontevreden over de dienstverlening van de advocaten Esen Advocatuur?

Mr. T. Esen en mr. F. Acar zullen er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van de dienstverlening. Hieronder leest u wat u dan kunt doen.


Interne klachtenregeling van Esen Advocatuur

Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van de dienstverlening van mr. T. Esen of over de declaratie wordt u verzocht uw bezwaren eerst aan haar voor te leggen. U kunt zich daarvoor wenden tot mevrouw mr. T. Esen, die alsdan als klachtenfunctionaris in de zin van de kantoorklachtenregeling zal optreden. Op alle overeenkomsten van opdracht van het kantoor is de interne kantoorklachtenregeling van toepassing. Mr. T. Esen zal in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden. Deze oplossing zal zij altijd schriftelijk aan u bevestigen.

 

Mocht het overleg onverhoopt in uw ogen niet tot een bevredigend resultaat leiden dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Dat kan pas nadat u uw bezwaren eerst aan mr. T. Esen heeft voorgelegd. Deze weg staat ook voor u open wanneer mr. T. Esen niet binnen vier weken na het indienen van uw bezwaren schriftelijk op uw klacht heeft gereageerd.


Geschillencommissie Advocatuur

Esen Advocatuur is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Deze geschillencommissie bestaat sinds 1 juni 1999 en ressorteert onder Stichting Geschillencommissies voor consumentenzaken (SGC) en die voor beroep en bedrijf (SGB) te ’s Gravenhage.

U kunt de klacht tot uiterlijk 12 maanden na de datum van de schriftelijke reactie van het kantoor indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur.

De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak in de vorm van een arbitraal vonnis ten behoeve van zakelijke cliënten of in de vorm van een bindend advies in het geval het geschil door een particuliere cliënt wordt aangebracht. De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaratie. Het kan ook zijn dat u vindt dat u recht heeft op schadevergoeding. De Geschillencommissie Advocatuur is ook bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal 10.000 euro. Hogere schadeclaims kunt u alleen voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur wanneer u de hoogte van de claim uitdrukkelijk beperkt tot maximaal 10.000 euro, waarbij u schriftelijk afstand doet van het meerdere.

Esen Advocatuur kan zelf onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.


De Geschillencommissie

De Geschillencommissie behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij de Geschillencommissie. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.

Klik hier voor uitgebreider informatie op de website van de geschillencommissie.


Adressen


Esen Advocatuur
Mevrouw mr. T. Esen
Krimp 7A
1506 AA Zaandam


Secretaris Geschillencommissie Advocatuur
   logogc
Bordewijklaan 46 (2e etage)
2591 XR Den Haag
tel. 070 – 310 53 10
Postbus 90600
2509 LP Den Haag